Gezin in Balans, praktijk voor de ouder-kindrelatie en gezinsontwikkeling, gevestigd te Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62597485 hecht belang aan het bewaken van uw privacy. Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens van cliënten en van organisaties en zorgverleners waarmee we samenwerken. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan als je gebruik maakt van onze diensten en website.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website hetgezininbalans.nl bezoekt.

1. Uitgangspunt
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Gezin in Balans. Ons uitgangspunt is dat wij jouw privacy respecteren en beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat wij op zorgvuldige wijze en veilig omgaan met persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Gezin in Balans verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens. Gezin in Balans verwerkt ook persoonsgegevens die met toestemming van betrokkenen worden opgevraagd of verkregen van derden (andere hulpverleners of verwijzers).

3. Doeleinden verwerking
Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voor het onderhouden van contact, het uitnodigen voor bijeenkomsten en het bieden van informatie waar betrokkene om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond
Gezin in Balans verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
– Toestemming van betrokkene. Wij vragen uitdrukkelijk om toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Daarbij moet het duidelijk zijn welke gegevens wij willen en wat we ermee doen. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking;
– Overeenkomst. Uitvoering om -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente e.d.;
– Wettelijke verplichting. In de wet staat dat wij verplicht zijn om een medisch dossier bij te houden of BSN te registreren.
– Gerechtvaardigd belang. We mogen jouw gegevens ook gebruiken als we een gerechtvaardigd belang hebben. Dan kunnen we aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. Denk aan het gebruikmaken van contactgegevens om je uit te nodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Gezin in Balans kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Gezin in Balans persoonsgegevens verwerken. Gezin in Balans sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verodering Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Gezin in Balans, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

7. Disclaimer
Gezin in Balans is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

8. Persoonsgegevens delen met derden
Gezin in Balans deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Gezin in Balans deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Wanneer bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

9. Bewaren van gegevens
Gezin in Balans bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, dan wel door de beroepsvereniging (NVO, NFG) is voorgeschreven.

10. Rechten van gebruiker
Als klant of gebruiker heb je een aantal rechten bij de verwerking van persoonsgegevens.
– Recht op informatie: wij zijn verplicht jou te informeren welke gegevens wij gebruiken en met welk doel
– Recht op inzage: je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben vastgelegd en zo ja, welke
– Recht op rectificatie: je kunt Gezin in Balans vragen om gegevens aan te passen als deze onjuist zijn. Je kunt ook persoonsgegevens aanvullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.
– Recht op vergetelheid: in een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren.
– Recht op bezwaar: je hebt het recht om – bijzondere persoonlijke redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gezin in Balans zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
– Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): je kunt ons vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van jou, zodat je deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die wij met jouw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.
– Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn, wij ten onrechte gebruikmaken van jouw persoonsgegevens of wij de persoonsgegevens van jou willen vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij ze nog nodig hebt.

11. Wijzigingen privacyverklaring
Gezin in Balans kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Gezin in Balans verstrekt. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

12. Contact en vragen
Wilt u gebruikmaken van één van de onder punt 10 vastgestelde rechten, neem dan contact op met Gezin in Balans. Stuur uw verzoek naar info@hetgezininbalans.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).